Morihiro Saito Sensei - ken awase

3rd Kyu Syllabus

TAI JUTSU * Shomen Uchi Dai Sankyo Omote * Shomen Uchi Dai Sankyo Ura * Shomen Uchi Dai Yonkyo Omote * Shomen Uchi Dai Yonkyo Ura * Kata Dori Dai Sankyo (Omote & Ura) * […]

read more... →