hello

2nd Kyu Syllabus

TAI JUTSU

 • Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote & Ura)
 • Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote & Ura)
 • Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote & Ura)
 • Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote & Ura)
 • Yokomen Uchi Dai Gokyo (Ura)
 • Yokomen Uchi Irimi Nage
 • Yokomen Uchi Kote Gaeshi
 • Shomen Uchi Shiho Nage (Omote)
 • Katate Dori Irimi Nage (Jodan / Chudan / Gedan)
 • Katate Dori Kaiten Nage (Soto / Uchi Mawari)
 • Katate Dori Dai Ikkyo (Omote & Ura)
 • Katate Dori Dai Nikkyo (Omote & Ura)
 • Katate Dori Dai Sankyo (Omote & Ura)
 • Katate Dori Dai Yonkyo (Omote & Ura)
 • Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote & Ura)
 • Ryote Dori Dai Nikyo (Omote & Ura)
 • Ryote Dori Dai Sankyo (Omote & Ura)
 • Ryote Dori Dai Sankyo (Omote & Ura)
 • Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote & Ura)
 • Ushiro Ryote Dori Dai Nikkyo (Omote & Ura)
 • Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (Omote)
 • 13 No Jo Kata