Morihei Ueshiba demonstrating ken no kamai
Morihei Ueshiba performing ikkyo pin
Morihei Ueshiba Kaiso
Corallini Shihan performing kote gaeshi
Saito Shihan performing irimi nage
Saito Shihan performing ryokata dori kokyu nage
Saito Shihan performing yokomen-uchi tanren

Takemusu Aikido Forest Row

Morihiro Saito Sensei - ken awase

3rd Kyu Syllabus

TAI JUTSU * Shomen Uchi Dai Sankyo Omote * Shomen Uchi Dai Sankyo Ura * Shomen Uchi Dai Yonkyo Omote * Shomen Uchi Dai Yonkyo Ura * Kata Dori Dai Sankyo (Omote & Ura) * […]

read more... →

Saito Sensei performing nikyo ura waza

4th Kyu Syllabus

TAI JUTSU * Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote & Ura) * Kata Dori Dai Ikkyo (Omote & Ura) * Kata Dori Dai Nikyo (Omote & Ura) * Yokomen Uchi Shiho Nage (Omote) BUKI WAZA * San Ju […]

read more... →

Morihei Ueshiba executing tai no henko

5th Kyu Syllabus

TAI JUTSU * Hanmi * Tai Sabaki (Tsugi ashi, ayumi ashi, tenkan, irimi tenkan, kaiten, haya gaeshi) * Ukemi (Mae / Ushiro / Yoko) * Shikko * Katate Dori Tai No Henko (Kihon & Ki-no-nagare) * Morote […]

read more... →