Morihei Ueshiba demonstrating ken no kamai
Morihei Ueshiba performing ikkyo pin
Morihei Ueshiba Kaiso
Corallini Shihan performing kote gaeshi
Saito Shihan performing irimi nage
Saito Shihan performing ryokata dori kokyu nage
Saito Shihan performing yokomen-uchi tanren

Takemusu Aikido Forest Row

4th Kyu Syllabus

Saito Sensei performing nikyo ura waza

TAI JUTSU

* Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote & Ura)

* Kata Dori Dai Ikkyo (Omote & Ura)

* Kata Dori Dai Nikyo (Omote & Ura)

* Yokomen Uchi Shiho Nage (Omote)

BUKI WAZA

* San Ju Ichi no Jo Kata (31 Jo Kata)

 

————————————–

Shomen uchi dai nikkyo omote & ura waza

Kata dori

Yokomen uchi shiho nage omote waza

GLOSSARY 

(Please note that most terms are a rough translation.)

* Shomen-uchi = front of the head strike

* Yokomen-uchi = side of the head strike

* Kata-dori = one hand holding shoulder

* Dai-ikkyo = first principle (dai- meaning basic)

* Dai-nikyo = second principle (dai- meaning basic)

* Omote = front / moving forwards to the front side of ones partner

* Ura = to the rear

* Nage = throw

* Shiho nage = 4 directional throw

* Buki waza = weapons techniques

* San ju ichi = 31

* Joshort-staff

* Kata = pre-arranged form or series of movements


Written by: TAFR, 6 August 2015